Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een hoofdletter geschreven termen, ongeacht of deze in enkel- of meervoud worden gehanteerd, in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Wijn Cadeau (WC): De besloten vennootschap Wijn Cadeau BV & haar rechtsopvolgers ten behoeve waarvan deze voorwaarden zijn aangegaan.
 2. Gebruiker: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan WC geld ter beschikking stelt in ruil waarvoor WC een De Giftcard uitgeeft dan wel die natuurlijke- of rechtspersoon die met het Saldo van De Giftcard Producten aanschaft bij Deelnemers.
 3. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Gebruiker en WC.
 4. De Giftcard: een door WC rechtstreeks of via Wederverkopers aan Gebruiker ter beschikking gestelde kaart, genaamd: “Wijn Cadeau”, waaraan een Tegoed door de Gebruiker bij de aanschaf van de kaart wordt gekoppeld.
 5. Tegoed: de geldswaarde van maximaal EUR 150,00 die is gekoppeld aan (de unieke code van) De Giftcard en in de centrale rekeningsadministratie van WC is opgeslagen, waarmee de Gebruiker ten laste van het in de centrale rekeningsadministratie opgeslagen Saldo Producten kan aanschaffen.
 6. Saldo: het saldo van het resterende Tegoed.
 7. Deelnemers: alle bij WC aangesloten detailhandelsondernemingen waarmee WC een overeenkomst heeft gesloten in het kader waarvan zij De Giftcard als betaalmiddel accepteren of tegen inlevering van De Giftcard goederen en/of diensten leveren. Een Deelnemer kan ook een Wederverkoper zijn voor zover deze een overeenkomst daartoe met WC heeft gesloten.
 8. Producten: Eten en drinken dat door Deelnemers kan worden aangeschaft met De Giftcard.
 9. Wederverkopers: alle bij WC aangesloten ondernemingen waarmee WC een overeenkomst heeft gesloten ten aanzien van het in het verkeer brengen van De Giftcard.

Artikel 2: Algemeen

 1. Voor of tijdens het sluiten van de koop van De Giftcard heeft de Gebruiker kennis genomen van deze algemene voorwaarden. Door de aanschaf van De Giftcard heeft de Gebruiker deze algemene voorwaarden aldus geaccepteerd en zijn deze toepasselijk op elk aanbod van WC elke Overeenkomst en elke relatie met WC, waarbij de De Giftcard al dan niet via Wederverkopers aan de Gebruiker wordt verkocht.
 2. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn (in de meest recente en vigerende versie) gepubliceerd op de website www.wijn-cadeaukaart.nl/algemene-voorwaarden
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover partijen deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor het aanbod of de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.
 4. Indien in deze voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van WC worden gemaakt, dan worden deze eveneens geacht te zijn bedongen ten behoeve van door WC in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk verworpen.
 6. WC behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 7. De gewijzigde voorwaarden zijn tevens van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten vanaf dertig dagen na schriftelijke bekendmaking aan Opdrachtgever van de wijziging.
 8. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. WC zal nieuwe bepalingen formuleren en hanteren ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3: Gebruik De Giftcard door Gebruiker

 1. De Gebruiker kan De Giftcard uitsluitend aanschaffen bij WC en/of Wederverkopers. Om reden van fraudepreventie staat WC niet toe dat de Gebruiker De Giftcard van anderen koopt.
 2. Na aankoop van De Giftcard valt het gebruik en de bewaring van De Giftcard en eventuele bijbehorende codes onder de volledige verantwoordelijkheid en risico van de Gebruiker. De Gebruiker dient deze specifiek ten behoeve van betalingen op internet met bijzondere zorgvuldigheid en discretie te behandelen; een en ander ter voorkoming van de mogelijkheid dat derden zonder toestemming het Saldo besteden bij de aanschaf van Producten.
 3. De Gebruiker dient de kassabon van de aanschaf van De Giftcard te bewaren ter bewijs van het aangeschafte saldo op De Giftcard. WC accepteert, behoudens tegenbewijs, de originele kassabon als enig bewijsmiddel terzake dan wel een door WC ondertekend uittreksel uit de centrale rekeningadministratie van WC. WC staat er niet voor in dat een door haar via het internet aan de Gebruiker verstrekte opgave het Saldo juist weergeeft en aanvaardt daarover geen enkele aansprakelijkheid.
 4. De Giftcard is overdraagbaar en niet persoonlijk gebonden aan de Gebruiker. Voor zover de Gebruiker De Giftcard overdraagt aan een derde, draagt de Gebruiker er zorg voor dat dit te allen tijde geschiedt onder verstrekking van de onderhavige voorwaarden.
 5. De Giftcard blijft eigendom van WC tot het Saldo EUR 0,00 bedraagt. Nadien vertegenwoordigt de kaart als drager van het Tegoed van De Giftcard geen waarde meer. Een en ander is onverminderd het bepaalde in lid 9 en 11.
 6. De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd De Giftcard te besteden bij Deelnemers in Nederland te gebruiken ten behoeve van de aanschaf van Producten / Diensten.
 7. Betaling ten laste van het in de centrale rekeningadministratie van WC opgeslagen Tegoed vindt onherroepelijk plaats indien en voor zover de Gebruiker via een interface, zoals bijvoorbeeld via een betaalterminal, kassasysteem of dialoog(betaal)venster op de website van de Deelnemer en/of WC, “akkoord” voor betaling heeft gegeven via deze interface en het Saldo toereikend is gebleken om ten laste daarvan de tussen de Deelnemer en de Gebruiker overeengekomen betaling te laten plaatsvinden.
 8. De Giftcard is onder geen beding inwisselbaar voor contant geld of te besteden bij andere partijen dan de Deelnemers.
 9. Het Tegoed en Saldo van De Giftcard is gegarandeerd voor een periode van 2 jaar, tenzij anders vermeld, vanaf de datum van aanschaf van De Giftcard en is gedurende deze termijn door Gebruiker opeisbaar overeenkomstig het bepaalde in lid 11. Na deze periode en de omstandigheid als vermeld in lid 11 vervalt iedere aanspraak van de Gebruiker op het Saldo van De Giftcard en vervalt het Saldo en/of het Tegoed aan WC. De Gebruiker kan dan op het Saldo en/of het Tegoed geen enkele aanspraak meer maken.
 10. WC vergoedt aan de Gebruiker onder geen beding rente over het Tegoed en/of het Saldo.
 11. Indien een Gebruiker minder besteedt dan het Saldo van De Giftcard, vindt er geen restitutie plaats van het verschil tussen het werkelijk bestede bedrag en het Saldo op De Giftcard.
 12. De Giftcard is niet herlaadbaar. Nadat het Tegoed op De Giftcard volledig is besteed, dan wel nadat het Saldo op De Giftcard is komen te vervallen overeenkomstig dit artikel, is De Giftcard niet meer bruikbaar.

Artikel 4: Verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en beschadiging

 1. WC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik, in welke vorm dan ook, van De Giftcard. Bij verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of andersoortige ontvreemding van De Giftcard van de Gebruiker, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering aan de oorspronkelijk Gebruiker van het Tegoed en/of Saldo plaats. De Gebruiker dient verlies, diefstal, misbruik of vervalsing van De Giftcard en de bijbehorende codes zo spoedig mogelijk en voor zover mogelijk aan WC te melden, opdat WC met de redelijkerwijs mogelijke inspanningen kan pogen om de schade voor de Gebruiker te voorkomen of te beperken.
 2. Indien een Gebruiker misbruik maakt van dan wel fraudeert dan wel een poging doet te frauderen met De Giftcard, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van De Giftcard door falsificatie, door de barcode te kraken dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, zal WC de Gebruiker terstond het gebruik van De Giftcard ontzeggen en De Giftcard blokkeren. WC zal hiervan direct aangifte doen bij de justitiële autoriteiten en verder volledig gerechtigd zijn haar volledige schade op de Gebruiker te verhalen.
 3. Bij een beschadigde edoch niet misbruikte De Giftcard kan de Gebruiker WC verzoeken het Saldo op een nieuwe De Giftcard te plaatsen, zulks na aftrek van € 5,00 administratiekosten. Voor zover het Saldo op De Giftcard niet toereikend is, zal geen vervanging plaatsvinden.?De beschadigde De Giftcard dient door Gebruiker in een gesloten enveloppe, vergezeld van de volledige NAW gegevens, e-mailadres en mobiele nummer aan WC te worden toegestuurd: Wijn Cadeau BV, Asterweg 20 E2 1031HN Amsterdam. Onvolledige aanvragen worden niet beantwoord of in behandeling genomen.
 4. In het geval van overmacht heeft WC het recht om de koop van de De Giftcard te ontbinden dan wel om het gebruik van de De Giftcard op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding door WC aan de betreffende Gebruiker. 
 5. In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen in relatie tot De Giftcard, heeft WC het recht om de koop van de De Giftcard te ontbinden dan wel om de uitvoering van het product op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding.

Artikel 5: Rechten en verplichtingen WC

 1. WC heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst intraconcern over te dragen aan een andere vennootschap, waarbij de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 2. WC heeft het recht, uitgezonderd het vervallen Saldo, edoch nimmer de verplichting, uitgezonderd het bepaalde in lid 4, op elk gewenst moment het Saldo op De Giftcard terug te voldoen aan de Gebruiker.
 3. WC behoudt zich het recht voor om het gebruik van De Giftcard uit te sluiten van gebruik in combinaties met acties van de Deelnemers en Wederverkopers.
 4. WC is gerechtigd – binnen redelijke grenzen – de aard, inhoud en beschikbaarheid van De Giftcard op elk gewenst moment aan te passen, te beperken, uit te breiden dan wel buiten dienst te stellen. Voor zover WC De Giftcard buiten dienst stelt, zal zij het niet vervallen Saldo op De Giftcard binnen een redelijke termijn aan de Gebruiker restitueren.

Artikel 6: Aansprakelijkheid WC

 1. WC is geen partij bij de koopovereenkomst tussen Gebruiker en Deelnemer bij de aanschaf van Producten. WC is niet verantwoordelijk voor de aankopen van Producten die door de Gebruiker met De Giftcard bij Deelnemers worden gedaan. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende Deelnemer.
 2. WC streeft naar de best mogelijke dienstverlening aan de Gebruiker en zal zich in verband met dit streven zo veel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om de Gebruiker steeds ongestoord te kunnen laten beschikken over het Saldo en/of het Tegoed. Niettemin garandeert WC niet dat de Gebruiker steeds zonder enige onderbreking over het Saldo en/of het Tegoed kan beschikken, onder meer vanwege de afhankelijkheid van externe factoren en (al dan niet aan WC gelieerde) partijen, waaronder technische- en telecommunicatiefactoren en derde partijen. Voor zover een van deze factoren en/of partijen WC beletten haar verplichtingen na te komen, is zij daarvoor nimmer aansprakelijk te stellen.
 3. WC is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de acceptatie van De Giftcard door de Deelnemer. Voor zover de Deelnemer De Giftcard weigert te accepteren, kan de Gebruiker hiertoe niettemin een klacht indienen bij WC overeenkomstig artikel 8.
 4. WC is voorts onder geen beding aansprakelijk te stellen indien zij – op grond van overmacht – niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet beperkt tot – verstaan:
 • internationale conflicten;
 • gewelddadige of gewapende acties;
 • maatregelen van enige binnen-, buitenlandse of internationale overheid;
 • boycot-acties; en/of
 • arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel.

Artikel 7: Wet Koop op Afstand

Voor zover de Gebruiker De Giftcard aanschaft via de webshop van WC beschikt de Gebruiker niet over herroepingsrecht, gezien het karakter van het product. Het herroepingsrecht is uitgesloten, omdat het gaat om een dienst waarvan de uitvoering begonnen wordt binnen de herroepingstermijn.

Artikel 8: Klachten

Gebruikers met klachten met betrekking tot De Giftcard worden verwezen naar de klantenservice van WC. Het e-mailadres en/of telefoonnummer van de klantenservice staat vermeld op de website van De Giftcard; www.wijn-cadeaukaart.nl/contact.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Uitsluitend de rechter in het Arrondissement Amsterdam is in eerste aanleg bevoegd van geschillen tussen WC en de Gebruiker kennis te nemen.